Akvaryum.Com
 • 319-226-7300


  Profil resmi
  invincible
  04:56
  10 beðeni
  Merhaba;
  TEMAKS akvaryumda Temel Ustaya 8 ay önce akvaryum yaptýrmam ile aylar süren sinir harbim baþladý;) Konuyu detaylýca paylaþmak istedim sizlerle en azýndan adým atmadan önce arkadaþlar iki defa düþünür .
  Bundan 8 ay önce Tropheus F0 kolonimi 350 lt lik tanktan daha büyük 1,50 luk tank'a taþýmaya karar verdim.Bunun üzerine daha önce 3 defa akvaryum yaptýrdýðým ve memnun kaldýðým Ali KUÞTEPESÝ ustayý aradým fakat telefonu TEMAKS akvaryumdan Temel Usta açtý. Kendisi Ali Ustanýn artýk akvaryum imal etmediðini kendisinin akvaryum imali yaptýðýný söyledi.Bunun üzerine 159x60x60h sumpsýz mobilyalý bir akvaryum yaptýrmak istediðimi söyledim ve pazarlýk sonucu 1230 TL ye anlaþtýk ve kendisine 230 TL kapora gönderdim ve 5 gün sonra teslim dedik.

  Aradan 4-5 saat geçti beni aradý ve kendisi mobilyacýnýn elinde normal mdf olmadýðýný damarlý mdf olduðunu ve 100 TL fiyat farký olmasý gerektiðini söyledi.Bende tamam dedim fiyat 1330 oldu:) Daha sonra ayrýca evimdeki mobilya rengini kendisine getirmemi ve ayný renk mobilya yapýlabileceðini söyledi.Ben gitmeye üþendim mobilyanýn fotoðrafýný attým. Aradan 1 saat geçti daha geçti kendisi yine beni aradý mobilyacýnýn elinde 60 cm geniþliðinde mobilya olmadýðýný bu nedenle tankýn ölçüsünün 150x50x60 H olabileceðini istersem parayý iade edebileceðini söyledi.Ben neyse öyle olsun dedim. Ýþte kendime en çok kýzdýðým nokta;) Neyse fiyat 1130 a düþtü:)

  Daha sonra tankýn teslimini beklemeye baþladým teslimden 1 gün önce aradým "Nasýl oldu?" diye sordum. Kendisi mobilyanýnda geldiðini ve güzel renk olduðunu söyledi:))) Sonra fotosunu attý ve mobilya fotoðrafýný gönderdiðim mobilya ile deðilde yerdeki parkeyle ayný renk yani oksit sarý gibi bir þey. Neyse hata bende dedim foto atmak yerine mobilyayý götürmem lazýmdý dedim ve kalktým TEMAKS a gittim. Sonra tankýn mobilyasýný canlý görünce ve elimde getirdiðim mobilyayý canlý görünce saðdan saðdan gelmeye baþladýlar.Dediðim gibi hata bende dedim kendisine mobilyayý bu renk alamýyacaðýmý düzeltmesini istedim.Kendisl hediye Elektirik çekiyim kabul et dedi tekrar kendisine sorunun mobilyanýn renginin çok ilginç bir renk olduðunu ve evde hoþ durmayacaðýný söyledim. Sonra ertesi gün halletmeyi deniyeceni söyledi. Ertesi gün aradýðýmda rengi koyulaþtýrdýðýný tanký kuruyunca getireceðini söyledi, neyse 2-3 saat sonra tank geldi beraber çýkarttýk tanký çýkartýrken mobilyayý vurduk ufak hasar aldý neyse rötuþ boyasý getireceðini söyledi. Kalan 900 TL yi ödedim gitti :)

  Aradan 1 ay geçti rötuþ boyasý falan yok aradým dedi sen evde deðilsin ondan býrakamadým dedim o Zaman karþý komþuya bakkala býrak tamam dedi.Aradan 1 ay daha geçti 2 ay oldu hala yok.Ayný Zaman'da sürgü camlarýnýn altýna taktýðý beyaz boyalý profiller kazýnmaya ve boya suya düþmeye baþladý.Kendisini yine aradým, durumu söyledim 'kazýnmaz ama Nasýl kazýnýyor anlamadým, su kimyasýný bozmaz balýklara zarar vermez dedi' :) sonra rötüþ boyasýný sordum evde yoksun dedi kendisine komþuya yada bakkala býrakabileceðini hatýrlattým tamam dedi :) Aradan 1 ay daha geçti halen rötüþ boyasý yok sürgü camýn altýndaki metallar iyice döküldü balýklar aðzýna alýp attýkça ben sinir oluyorum,üstünede kuluçka makinasýný taktýðým köþenin üs çýtanýn camla arasýndan su sýzmaya baþladý.Kendisine video çekip gönderdim kendisi video dan çok belli olmuyor gelip bakmam lazým dedi gelirken bari rötüþ boyasýnýda getir dedim tamam dedi.Sonunda geldi ama elinde ne bir onarým malzemesi nede alet edavat:) Dedim iyi niyetli olmak lazým arabasýndadýr. Sýzdýrma yaptýðý yeri inceledi dedi sýzdýrma deðil senin elin ýslak ordaki su :) elimi kuruladým tekrar çýtanýn üstüne bastýrdým gene su aktý tabi ;) dedi kuluçka makinasýný çok yüksek takmýþsýn ondan :) dedim öbür köþeye daha derine takýyým kontrol edelim sonra tamam dedi gitti :)) Neys diðer köþeye taktým baktým ertesi gün hala ayný yerden gene sýzdýrýyor, kendisine video yu gönderdim onarmaya ikna oldu:)Bu arada balýklarýmda bloat baþladý 120 lik karantina tankýna aldým ve tank boþalmýþken bu tanký deðiþelim teklifinde bulundum ve 150x70x60 H lýk sumpsýz mobilyalý tank istediðimi söyledim ,kendisi bana benim eski tanký 1000 TL ye sayacaðýný üstüne 2200 TL ödeyeceðimi söyledi .Eminmisin sumpsýz olacak bir daha hesapla istersen dedim.Kendisi hata olmadýðýný fiyatýn 3200 TL olduðunu söyledi.Neyse sonra tankýn üst çýtalarýný deðiþtirdi rötüþ boyasý geldi ams benim mobilyanýn rengiyle alakasý yok :) Aradan 2-3 ay geçti sonra bloattan olan diþi sayýsýndaki azalmayý dengelemek için DeepSea Pet Center dan 9 adet ikola F0 aldým yine bendeki þans balýklardan bir tanesi dýþ parazitli geldi 1 ay sonra öldü bunun üzerine koloniyi yine karantina tankýna taþýdým,tank boþalmýþken yine deðiþtiriyim diye düþündüm :( Temel ustayý aradým önce 150x65X60 H lýk tank'a 2200 dedim benim tanký 700 E satacaðýný üstüne 1500 ödeyeceðimi söyledi sonra 150x65x55 H lýk tank'a 1800 TL dedi benim tank 700 üstüne 1100 TL ödersin dedi bende zarar ettiðimi ve fiyatýn uçuk olduðunu bilerek bu tanktan kurtuluyum artýk diye tamam dedim .Sonra 1000 TL ödeme yaptým teslim gününe kara verdik.Teslim gününe 5 gün kala aradým mobilyanýn rengi Nasýl oldu dedim boyamadan az bir kýsmý boyayýn görüyüm dedim kendisi bana bir kutu kapaðý açýk boya resmi attý :) Dedim burdan Nasýl anlýyým boyayýn ufak bir parçayý yok makinaya boya doldurup boþaltýnca boya gidiyor parasýný verecekmisin gibisinden sözler söyledi sonra uzayan konuþma esnasýnda telefon yüzüme kapandý! Kendisine yaptýðýnýn nezaketsizlik olduðunu kendisiyle bir daha iþim olmayacaðýný yazdým,hemen hesap no gönder paraný gönderiyim cevabý geldi :) Neyse kalsýn sen sözleþtiðimiz gün getir tanký dedim.1-2 saat sonra mobilyacý beni aradý kendi hazýrladýðý boyayý ufak bir kýsma sürmüþ foto attý gene alakasýz gýcýk bir renk ben bunun uygun olmadýðýný söyledim kendisi rengi deðiþtireceðini ve 100 TL farký olacaðýný söyledi bunun üzerine mobilyacýya rengi bana göstermeden yapan sizsiniz ödeme yapmam dedim , bunun üzerine 50 sini sen ver 50 sini Temel versin teklifi geldi :) Neyse lanet olsun tamam dedim mobilyacý benim diðer mobilyanýn yanýnda sýrýtmýcak uygun bir renk yaptý tabi 50 TL zararým oldu .Sonunda tank geldi mobilyanýn içinde hala talaþ dolu temizlenmemiþ hiç mobilya boyanalý 4 gün olduðu halde halen aðýr bir tiner kokusu ;) Þu anda 2 gündür evde hala tiner kokusu bende bu saatte baþýmý aðrýtan tiner kokusu eþliðinde size yazýyorum :) Kafa yaptý sanýrým :() Biraz araþtýrdým galiba ucuz tiner kullanýldýðý için koku hala gitmemiþ ve rahatsýz edici seviyede !

  Bu kadar yazdýðýmdan sonuçlarým baþtan iyi araþtýrmadan kimseye bir þey yaptýrmamak, bir esnafla kere sýkýntý olduysa hep olacaðý ve en önemlisi her seferinde farklý bir birinden alakasýz fiyat veren esnaftan uzak durmak. Daha burda yazmadýðým üþendiðim yeni akvaryumun mobilyasýnýnda taþýnýrken vurulduðu:) filtre hortumu deliklerinin Elektirik kablosu deliði gibi açýldýðý ancak 3 filtre hortumu geçer yani ayný dolaba 2 dýþ filtre koyamazsýnýz.Dediðim gibi bir esnafla bir kere sorun oldumu hep oluyor :) Benim hemen iptal etmem gereken nokta en baþta mobilya çeþidinin deðiþtiði andý.Üþenmeden okuyan arkadaþlara tecrübe olur umarým.Bence bu tür büyük tanklarý böyle ustalardan deðilde ticari ismi olan firmalardan almak daha mantýklý ve ekonomik olur.Ben ilerde planladýðým 180x100x60h tankým için bu arayýþa gireceðim.
  [EDIT]muratdeg,2017-02-17 14:31:33[/EDIT]

  Profil resmi
  MSKCYGT

  Geçmiþ olsun.. Sizdeki sabrý da extra tebrik ederim

  (39) (15769)

  Hyracotheriinae


  Profil resmi
  Ömür AKGÜN
  00:35
  [IMG]/foto.akvaryum.com/fotolar/152661/181120180029171.jpg[/IMG]

  Deðerli arkadaþlar akvaryumum bu. 2 yýldýr bu düzende ve resimdeki iç filtreyi kullanýyorum gayet memnunum, sadece iç filtreye 15 günde bir temizlik gerekiyor buda artýk yoruyor bu sebeple[B] akvaryumun sol kýsmýndaki bölüme dýþ filtre koymak istiyorum, yalnýz dýþ filtreler akvaryumdan min 30,40 cm aþaðýda olmasý gerekiyor, nasýl bir dýþ filtre kullanabilirim önerilerinize ihtiyacým var.[/B]

  Akvaryum Ölçüleri 150x40x32 200 litre civarýnda.

  Ayrýca dýþ filtre ve akvaryum arasýna ýsýtýcý koymak istiyorum. þöyle bir ürün buldum /tr.aliexpress.com/item/220-V-akvaryum-bal-k-tank-ayarlanabilir-s-cakl-k-harici-s-t-c-EH-300/32864324178.html Bu tarz bir ýsýtýcý kullanan varmý?

  Amacým Akvaryuma baktýðýmda sadece kum, taþ ve Balýklarýmý görmek

  Teþekkürler.[EDIT]Ömür AKGÜN,2018-11-18 18:15:35[/EDIT]

  Profil resmi
  (507) 842-5169

  Teþekkür ederim arkadaþlar, Filtre ile olmayacaðýný anlayýnca 2 gün önce Sump için camcýyý ziyaret ettim, 100 litre bir akvaryum ayarladým ve bugun var olan akvaryumdaki kumu çektim, 1,2 güne 3 gözlü bir sump yapacam inþallah.

  (4) (200)

  Katil Helena Konusu


  Profil resmi
  Calcutta ginger
  23:28
  Arkadaþlar bitkili akvaryumuma helena atsam bitkilere zarar verir mi? Narin bitkiler mevcut, elma salyangozu bitkilerimi yiyiyordu çýkarttim helena da aynýsýný yapar mi?

  Profil resmi
  Tropikalbalýk

  Helenalar etcildir yosun býtký falan yemez. Proteinsel yemler ve baþka tur salyangozlarý yerler. Ben bitkili akvaryumda tubifex ile besliyorum.
  [VID]/youtu.be/tvpH5-sGvGc[/VID]

  (2) (195)

  (339) 210-5153


  Profil resmi
  7789733824

  Adi salgozum var 4 tane
  Bitkili tank
  Beyaz silis kum var
  Akvaryumu daha kurali 24 saat oldu 6disi 2 erkek seklinnde lepsiteslerim
  Allaha þukur hamile
  Ama adi salyangozlarim surekli be6az silis kumuma saklaniyor icine giriyor ve boylari cok kucuk minnacik lar daha
  Ama neden kuma giriyorlar akvaryumu kurarken bir cay kasigi 1 su bardagina 1 çay kasigi kaya tuzu attim o yuzdenmi oldu filtre calisir durumda iç filtre sebebi ne kepceyle cikariyorum ama yeniden inadina salanioyrlar kuma çözum olarak ne onerirsiniz akvaryum dibinde biraz yem attim belki yerler diye ama nafile kumdan cikmiyorlar
  [EDIT]Ciklet.sever,2018-11-19 14:07:47[/EDIT]

  Profil resmi
  Tropikalbalýk

  Akvaryuma attýgýn tuz onlarýn kuma gömülmelerine neden olmuþdur.
  Benimde akvaryumda bolca vardý ne kadar yem okadar cok cogalýyorlardý.
  Katilleri atýnca azalýp býttýler. Ve zamanla yavaþ yavaþda olsa þimdi katiller cogalýyor 😁👍

  Katillere tubifex yem verirken:
  [VID]/youtu.be/tvpH5-sGvGc[/VID]

  (3) (108)

  Dýþ Parazit Tedavisi


  Profil resmi
  yasarcannn

  1 beðeni
  Öncelikle herkese iyi hobiler yaklaþýk 1.5 hafta önce tadýk bir petshopçudan iki adet hasta discus aldým kendisi bakamdýðýný söyledi bende ölecekler istersen al götür belki tedavi edersin dedi bende kabul ettim balýklar kötü su koþullarýndan dolayý yüzgeç erimesi ,iç ve dýþ pazariz vardý bu balýklarýn ilk günkü fotoðraflarý
  [IMG]/foto.akvaryum.com/fotolar/203414/201120180053501.jpg[/IMG]
  Böyle bir konu açmayý düþünmediðim için çok net bir baþlangýç fotoðrafý yok kusura bakmayýn
  Balýklarý aþýlama yaparak karantina tankýna ekledikten 3 gün sonra 2 discus arasýnda zayýf olaný malesef kaybettim iç parazit teþisinden emin olduktan sonra babamýn önerisi üzerine(kendisi eczacýdýr) kontil tablet kullanmaya baþladým ilacý attýðým ilk gün 1 saat içinde balýk uzun bembeyaz bir dýþký attý ardýndan bir kaç dakika sonra yemleme yaptým petshopta 5 gündür bende de 3 gündür yem yemeyen balýk yeme saldýrmaya baþladý
  [IMG]/foto.akvaryum.com/fotolar/203414/201120180103051.jpg[/IMG]
  Ýlacý uyguladýðým ikinci dozdan dan sonra balýðýn dýþkýsý normal haline döndü fotoðraflar çok net olmasada aradaki fark anlaþýlýyor.
  Tedavinin uygulanma þekli
  Ýlk gün su ýsýsý 30 derece 75 litre suya 1 adet kontil çiðneme tabletini bir bardak suda eritip döküyoruz bir hafta sonra tekrar 75 litreye 1 adet kontil çigneme tabletini bir bardak suda eritip döküyoruz bir hafta sonra gene 75 litreye 1 adet kontil çigneme tabletini eritip döküyoruz.(Bu süreçte su deðiþimi yapmayý unutmayýnýz )
  Ýlacý neden haftada bir defa uyguladýðýmýza gelirsek normalde insanlarda ilaç içiliyor 14 gün sonra tekrar içiliyormuþ parazitlerin kuluçka süresi 14 günmüþ ben her ihtimale karþý 7 günde bir uyguladým þuanda kendim 2. Haftayý bitirdim 3.haftadayým önümüzdeki pazar ilacý kullanmayý bitiricem þimdiden yazmamýn sebebi balýðýn yem yemeye baþlayýp dýþkýsýn ve kendinin normale dönmüþ olmasý umarým faydalý olur yorumlarýnýzý eleþtýrilerinizi ve yanlýþ yaptýðým yada yanlýþ gördüðünüz bir þey varsa yazmanýzý bekliyorum 😊


  Profil resmi
  status emphaticus

  Öncelikle sizi tebrik etmek gerekir,hasta balýklarý alýp iyi etmek istemiþsiniz.Ýlaç tedavisinde her tablet eklediðinizde yarý yarýyamý su çekiyorsunuz 3 aþamada bitiyor sanýrým tedavi .Not ;Deneyimsiz arkadaþlarýmýz için ana tankta kullanýlmasý sakýncalý olduðunuda belirtirseniz bence iyi olacaktýr .Karantina tanklarýnda yapýlmasý daha saðlýklý olacaktýr ,geçmiþ olsun[EDIT]jaloreef,2018-11-20 02:51:49[/EDIT]

  (2) (53)

  Aldýðým Balýk Hangi Tür


  Profil resmi
  (236) 424-5657

  [IMG]/foto.akvaryum.com/fotolar/208830/191120182305091.jpg[/IMG][IMG]/foto.akvaryum.com/fotolar/208830/191120182305361.jpg[/IMG]

  Arkadaþlar iyi günler karides akvaryumuma akvaryumcudan tavsiyesi üzerine bu balýðý aldým.
  Adini bilmiyorum. Öncelikle bu konuda bana yardýmcý olur musunuz adý nedir bu baliðin.
  Ayrýca bu balýklardan biri (en büyüðü) çok agresif kendi türlerini ve karidesleri rahatsýz edip duruyor. Bunun nedeni nedir. Teþekkürler iyi akþamlar [:)]

  Profil resmi
  Adamec

  [QUOTE=yahyamm][IMG]/foto.akvaryum.com/fotolar/208830/191120182305091.jpg[/IMG][IMG]/foto.akvaryum.com/fotolar/208830/191120182305361.jpg[/IMG]

  Arkadaþlar iyi günler karides akvaryumuma akvaryumcudan tavsiyesi üzerine bu balýðý aldým.
  Adini bilmiyorum. Öncelikle bu konuda bana yardýmcý olur musunuz adý nedir bu baliðin.
  Ayrýca bu balýklardan biri (en büyüðü) çok agresif kendi türlerini ve karidesleri rahatsýz edip duruyor. Bunun nedeni nedir. Teþekkürler iyi akþamlar [:)][/QUOTE]
  Tetra 'nýn bir türü.Hangisi bilmiyorum.Varyetesi fazla.

  (2) (84)

  Power Led Bilgi Lazým


  Profil resmi
  Adamec

  [K]55 cm lik power led armatürü için almam gereken malzemeleri yazabilir misiniz ? [/K]

  [B]Ýnternette kýrmýzý mavi yeþil buz beyazý beyaz amber gibi çeþitli renk seçenekleri var.Ve 1-3-5 watt arasý seçenekler var.
  Ayrýca power suply ile trafo gibi lazým olan þeylerde varmýþ.Ve ledleri lehim'lemek için bir kaç alet gerek.

  Yani iyi bilgisi olan bir hobici'den yardým bekliyorum.[/B]

  Profil resmi
  762-533-9617

  Power led lazým.Þerit deðil.

  (2) (85)

  misestimation


  Profil resmi
  3368471668

  Arkadaþlar 300 litre bir deniz akvaryumunun maaliyeti en fazla kaç olur sifirdan akvaryum dahil protein simmer isitici isik kum kaya vb ve alttan sump düþünüyorum malzemeler orta kalite olsa yeterli

  Profil resmi
  zaferturgut

  Merhabalar.Benim 200 lt lik akvaryumum var. Sump sistemi yok. Malzemelrim orta kalite. Yaklaþýk 3500 ile 4000 TL arasý tuttu . Muhtemelen sizinki de 4000 TL ile 4500 TL civarý tutar.fakat sump sistemi ne kadar tutar? Bu konuda bir fikrim yok.

  (4) (244)

  Akvaryum


  Profil resmi
  Fatih29

  S.a Arkadaþlar 40×50×100 Ebatlarýnda Akvaryumum Var Daha Önce Malawi Cichlid Besliyordum Þu An Tropheus Ýkolalarým Var 3 Diþi 1 Erkek Ve 5 Tane'de Yavru Var Lakin Balýklarýmýn Bi Sýkýntýsý Var Odaya Girmemle Kaçýyorlar Ve Kayalarýn Arkasýna Saklanýyorlar Su Sýcaklýðý Normal Balýklarý Alalý 3 Gün Oldu Tropheus'larda Görmediðim Bi durum Bu Gereken Ýlaçlarýn Hepsi Var Yemler Orjinal Acaba Sebebi Nedir Yardýmcý Olursanýz Sevinirim.[EDIT]Fatih29,2018-11-19 19:23:41[/EDIT]

  Profil resmi
  7327371570

  Bir iki haftaya alýþýr aydýnlatma varsa kapatýn

  (1) (77)

  Vatozum Beyaz Benek Mi Acaba


  Profil resmi
  321-293-0764

  [IMG]/foto.akvaryum.com/fotolar/176305/191120181253271.jpg[/IMG]
  Merhaba Balýðým beyaz benek mi acaba foto zor çektim ama bende yeni gördüm üstünde 4-5 tane benek var sanki yada normaldede öyle mi oluyor bilmiyorum yardýmcý olun

  Profil resmi
  terko

  Beyaz benek tabiki[EDIT]terko,2018-11-20 01:26:46[/EDIT]

  (1) (76)
 • SON MESAJLAR

  GÜNCEL 100 TANITIM

  SON İLANLAR

  FORUM ÝSTATÝSTÝKLERÝ

  • 3,620,351 Mesaj
  • 384,241 Konu
  • 91 Forum
  • 133,721 Forum Üyesi
  • 1,402 Özel Forum Üyesi
  • 28 Kıdemli Akvarist
  • 1,498 Dün Giriş Yapan Üye

  Þu ana kadar en fazla 1365 kiþi 27.03.2012 23:21 tarih ve saatinde çevrim içi oldu.

  Akvaryum Tanýtýmý

  Betta&anubias


  Profil resmi
  niyazidudak - 20:10

  Ölçüler:
  Canlý Türleri:
  Bitki Türleri:
  Tankýn Yaþý:
  Filtrasyon ve Iþýklandýrma:
  Tasarým ve Dekorasyon:[IMG]/foto.akvaryum.com/fotolar/179531/280920182009441.jpg[/IMG]

  (6) (25) (1)
  Canlý Tanýtýmý

  Lamprologus Kungwensis


  Profil resmi
  MertA - 11:00

  [IMG]/foto.akvaryum.com/fotolar/6691/260920181058201.jpg[/IMG][IMG]/foto.akvaryum.com/fotolar/6691/260920181059161.jpg[/IMG][IMG]/foto.akvaryum.com/fotolar/6691/260920181047431.jpg[/IMG][IMG]/foto.akvaryum.com/fotolar/6691/070620182304381.jpg[/IMG]

  (15) (20) (4)

  En Güncel 50 Ýlan


  8702187250


  SON MESAJLAR

  8076298136


  Profil resmi
  rcall - 11:13

  Mangrov bataklýklarý
  681-202-7748  4163153135

  Mopani wood
  6062440199

  Sýkça sorulan sorularýn en baþýnda, mongrov, mopani ve redmor(yati) köklerinin akvaryuma koyulmadan önce ne gibi iþlemlerden geçirileceði sorulmakta. Müsadenizle kendi bilgim dahilinde bu konuya açýklýk getirmek istiyorum.
  Bu köklere herhangi bir iþlem yapmadan direkt akvaryuma koymak, su deðerlerini alt üst edebilir, sarý renkten tutun kahverengine suyunuzu boyayabilir. Bu gayet normaldir. Çünkü, bu kökler doðasý gereði bataklýklarda yetiþen ve kökleri ile bu bataklýklara çok iyi tutunan bitkilerdir. Bataklýktan emdiði çamur ve mineraller bünyesinde mevcuttur.

  Peki bu kökleri akvaryuma elveriþli hale nasýl getireceðiz?
  Köklerin boylarýna göre 2 ila 5-6 saat arasý kaynatýlmasý gerekiyor. Kaynatma iþleminde arada su tazelenebilir, güneþ enerjisi varsa sýcak su buradan yenilenebilir. Örnek: 35-40 cm boylarýnda mangrov köklerini ben 2 saat kaynatmýþtým.
  Daha sonra köklerin yüzeyini fýrça veya zýmparalamaya geldi. Red mor veya mopani wood köklerinin yüzeyi kaygandýr. Kaynatma iþleminden sonra ince bir zýmpara çekilebilir.
  Mangrovlarýn kaynatma iþlemi bittikten sonra sert bir fýrça ile tüm yüzey fýrçalanmalý, girintili çýkýntýlý kýsýmlar var ise buralara diþ fýrçasý ile fýrçalayarak temizlenmelidir.
  Fýrçalama iþlemi bittikten sonra çeþme altýnda iyice durulamalý ve yarým saat kadar daha kaynatlýmalýdýr.
  Son iþlem:
  Son kaynatma iþleminden sonra durulayýn, kökün sýðacaðý kova vs. malzemeniz varsa buna suyu doldurun ve kökü bu kovanýn içine koyun. Kök su üzerine doðru çýkýyorsa üzerine aðýrca bir taþ vs koyun dibe batmasýný saðlayýn. 24-48 saat bu kökü gözlemleyin, salýným çokça devam ediyorsa biraz daha kaynatýn, kaynayan suyu tekrar yenisiyle tazeleyin, salýnýmlý eski suyu dökün.
  Salýným durmuþsa ve çok hafif bir tatlý sarýlýk varsa kökümüz akvaryuma koyulmaya hazýrdýr.
  Kökü akvaryuma yerleþtirdikten sonra az da olsa salýným yapmaya devam edecektir. Suyu hafif yumuþatýr, ph'ta küçük ve yavaþ düþüþler saðlar ve suya tatlý bir sarý renk katar. Haftalýk su deðiþimleri yapýldýkça su berraklaþmaya baþlar 5-6 ay kadar bir süre sonra salýným tamamen durur.
  Aþaðýdaki fotoðraflarýmda gördüðünüz gibi bizzat kendim zamanýnda denedim ve tecrübe ettim.

  Kökleri hazýrladýk ve akvaryuma koyduk ilk gün
  (240) 457-7689

  Ve en son hali 3. gün


  Akvaryumdaki bu su rengi yaklaþýk 2-3 ay devam etti. Rutin su deðiþimlerinden sonra yok oldu. 6-7 ay kadar sonra salýným tamamen durdu.

  Umarým faydalý olmuþumdur.
  Saygýlar,
  rcall2010-06-02 14:37:08

  (21) (24884) 612-741-4561
  Cevapsýz Konu
  matzo

  Profil resmi
  Behzad -

  Merhaba, ben yeni 100 ltlik akvaryumuma kum ve cesme suyunu koydum filtreyi(sunsun hw603b) acik tutmak klorun sudan arinmasini engellermi ?
  Filtrenin altina biraz lav tasi koydum bakteri kulturunu tutmasi icin ise yararmi?
  Cuma gunune kadar filtrenin boyle bos calistirmayi dusunuyorum sonra bitkileri yerlestirecegim bitkiler icin bakteri kulturunu(sera bio nitrivec) koymam sartmi?
  Bakteri kulturunu yeterli miktarda ekleyip ertesi gun karides sonraki hafta veya gunlerde ise baliklari eklemeyi dusunuyorum.
  Ýlk basta 6 tane mavi karides ekleyecegim, akvaryuma birazda yem atacagim azot dongusunun devami icin.
  Bu dediklerimde bir sýkýntý varmý?
  Eger varsa ne yapmam gerektigini anlatin lutfen.
  Bitkiler low-tech olacak bu arada [EDIT]Behzad,2018-11-20 00:47:46[/EDIT]

  3174626070


  Profil resmi
  9067884959 -

  Canlýnýn Türü: Micranthemum monte carlo, micranthemum micranthemoides, micranthemum umbrosum, hemianthus callitrichoides cuba, alternanthera reineckii mini, pogostemon helferi, staurogyne repens, proserpinaca palustris ''cuba'', ranunculus inundatus, lobelia cardinalis, spiky moss, fissidens fontanus, bucephalandra brownie phantom, bucephalandra mini purple, bolbitis heudelotii baby leaf. anubias nana petite, pilo moss, Canlýnýn Boyu:80x45x50 Canlýnýn Diðer Özellikleri:

  (7) - (761)

  9042480420


  Sizin ve evcil hayvanlarınızın mutluluğu için gereken her şey bir tıkla kapınızda! Evcilal, evcil hayvan ve akvaryum malzemelerinde Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği iddiası ile çıktığı yolda, güvenli alışveriş sistemi ve profesyonel müşteri hizmetleri desteği ile %100 müşteri memnuniyetini garantiliyor. Akvaryum ve balık malzemelerinde Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği de Evcilal’da. Akvaryumu hobi edinen ve yeni başlayan kullanıcıların yanı sıra, akvaryumda profesyonel çözümler isteyenler için de balık yemleri, iç ve dış filtre, akvaryum dekorasyonu, aksesuar seçenekleri kargoda kırılmazlık garantisi ile meraklılarına Evcilal ile ulaşıyor. Akvaryum sahiplerinin, açık balık yemlerinin güvenilirliği ve tazeliğine özen gösterdiğini biliyoruz. Biz de Evcilal olarak, balıklarınızın sağlığı için en taze açık balık yemlerini özel saklama ve paketleme koşulları ile evinize kadar ulaştırıyoruz.

  www.evcilal.com

  (631) 848-8121

  Son 50 Tanýtým


  Profil Yorumlarý

  Xenotilapia papilio


  Profil resmi
  Foai - 09:43

  Hassas olduklarý doðru ancak bir kere bile artemia verilmesi soruna yol açar tespitine katýlmýyorum. Böyle bir durum olsa bendeki balýklar fazla yaþayamazdý. F0 balýklarýn adaptasyonu uzmanlýk isteyen bir konudur. Kayalarý kazýyarak beslenen türler gibi görünse de doðada diðer kazýyýcý türlere göre daha derinde beslendiklerinden sýð kesimlerdeki türlere nazaran yediklerinde protein oraný daha yüksek olabilir. Yosundan ziyade tortu ve içindeki besleyici ne varsa yerler. Silis kum yine olmazsa olmazdýr.

  Canlý Tanýtýmý

  L144 Tül Show


  Profil resmi
  yavuz17 - 21:37

  [:iyi:][:iyi:][:iyi:]Maþallah diyelim[:nazar:]
  [IMG]/foto.akvaryum.com/fotolar/196965/080120182135431.jpg[/IMG]

  (13) (4) (9)
  Dýþ Parazit Tedavisi

  Profil resmi
  yasarcannn -

  Öncelikle herkese iyi hobiler yaklaþýk 1.5 hafta önce tadýk bir petshopçudan iki adet hasta discus aldým kendisi bakamdýðýný söyledi bende ölecekler istersen al götür belki tedavi edersin dedi bende kabul ettim balýklar kötü su koþullarýndan dolayý yüzgeç erimesi ,iç ve dýþ pazariz vardý bu balýklarýn ilk günkü fotoðraflarý
  [IMG]/foto.akvaryum.com/fotolar/203414/201120180053501.jpg[/IMG]
  Böyle bir konu açmayý düþünmediðim için çok net bir baþlangýç fotoðrafý yok kusura bakmayýn
  Balýklarý aþýlama yaparak karantina tankýna ekledikten 3 gün sonra 2 discus arasýnda zayýf olaný malesef kaybettim iç parazit teþisinden emin olduktan sonra babamýn önerisi üzerine(kendisi eczacýdýr) kontil tablet kullanmaya baþladým ilacý attýðým ilk gün 1 saat içinde balýk uzun bembeyaz bir dýþký attý ardýndan bir kaç dakika sonra yemleme yaptým petshopta 5 gündür bende de 3 gündür yem yemeyen balýk yeme saldýrmaya baþladý
  [IMG]/foto.akvaryum.com/fotolar/203414/201120180103051.jpg[/IMG]
  Ýlacý uyguladýðým ikinci dozdan dan sonra balýðýn dýþkýsý normal haline döndü fotoðraflar çok net olmasada aradaki fark anlaþýlýyor.
  Tedavinin uygulanma þekli
  Ýlk gün su ýsýsý 30 derece 75 litre suya 1 adet kontil çiðneme tabletini bir bardak suda eritip döküyoruz bir hafta sonra tekrar 75 litreye 1 adet kontil çigneme tabletini bir bardak suda eritip döküyoruz bir hafta sonra gene 75 litreye 1 adet kontil çigneme tabletini eritip döküyoruz.(Bu süreçte su deðiþimi yapmayý unutmayýnýz )
  Ýlacý neden haftada bir defa uyguladýðýmýza gelirsek normalde insanlarda ilaç içiliyor 14 gün sonra tekrar içiliyormuþ parazitlerin kuluçka süresi 14 günmüþ ben her ihtimale karþý 7 günde bir uyguladým þuanda kendim 2. Haftayý bitirdim 3.haftadayým önümüzdeki pazar ilacý kullanmayý bitiricem þimdiden yazmamýn sebebi balýðýn yem yemeye baþlayýp dýþkýsýn ve kendinin normale dönmüþ olmasý umarým faydalý olur yorumlarýnýzý eleþtýrilerinizi ve yanlýþ yaptýðým yada yanlýþ gördüðünüz bir þey varsa yazmanýzý bekliyorum 😊

  (2) (53)
  Sohbeti tam ekranda aç  

  Ana sayfa gösterim biçimi: Günün ilk açýlýþýnda genel bakýþý, kalanýnda akýþý göster. (Varsayýlan) Her zaman akýþý göster. Her zaman genel bakýþý göster.

  910-739-6247


  Trend Akvaryum

  240 adet akvaryumda satýþa sunulan balýklar, bitkiler ve karidesler, geniþ malzeme ve yem stoðu ile hem deniz hem tatlý su canlýlarý satýþý yapmakta olan Trend Akvaryum Türkiye'nin en büyük tatlý su akvaryumcusudur. Geniþ ürün yelpazeli sanal maðazasý da bulunan firma Üsküdar'da bulunmaktadýr.

  Ýzmir


  Malawi Ýzmir

  Malawi ve Tanganyika Cichlidleri'nin çeþidi kadar, Dennerle bayisi olmasý ile bitkili ve tropikal türlerde de oldukça iddialý bir akvaryumcu.

  7207070550


  Doða Akvaryum

  Tetra türleri, canlýdoðuranlar, cüce cichlidler, discus ve pek çok bitki türünü bulabileceðiniz bir akvaryumcu.

  Adana


  Guppy Pet Shop

  Geniþ yelpazeli sanal maðazasý ve dükkanýyla Anadolu'nun en öne çýkan firmalarýndan.

  Son 24 Saatte En Çok Mesaj Gelen Konular


  Son 24 Saatte En Çok Beðeni Alan Konular