714-652-0470

O¶rodek Hodowli Zarodowej

w Osieku Spó³ka z o.o.

KOWR logo

6365361800

508-576-0199

Nasz karp
z certyfikatem:

Karp osiecki

Jeste¶my producentem Karpia osieckiego (tzw. karp królewski) wpisanego na Listê produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tradycja hodowli Karpia osieckiego siêga w Osieku wielu wieków. Karp osiecki jest uznawany za jedn± z najlepszych odmian karpia w Polsce.

Ta odmiana cechuje siê bardzo dobr± jako¶ci± miêsa oraz walorami smakowymi.

  Informacja na temat
corocznej sprzeda¿y
Karpia osieckiego
i innych ryb

(kliknij tutaj)

Polecamy tak¿e przeczytaæ artyku³y:

805-717-4733

Karp osiecki jest
produktem tradycyjnym

Nasza historia:

Jako Pañstwowy O¶rodek Hodowli Zarodowej istniejemy od 1953 roku. Natomiast od 4 maja 1995 roku jeste¶my spó³k± pod nazw±: O¶rodek Hodowli Zarodowej w Osieku Spó³ka z o.o.

100% udzia³ów w naszej Spó³ce posiada Krajowy O¶rodek Wsparcia Rolnictwa.

Mamy d³ugoletnie do¶wiadczenie w:

  • hodowli byd³a,
  • produkcji ryb,
  • produkcji mleka,
  • uprawach ro¶linnych.

  Poznaj nasz± historiê  Sprawd¼ nasz± ofertê

Zobacz nas w TVP3 Kraków:

"Fundusze na roli" odcinek 12
(z naszym udzia³em)

lymphedema

W odcinku miêdzy innymi
o przed¶wi±tecznej sprzeda¿y ryb.

Nasza misja:

Misj± naszego przedsiêbiorstwa jest nowoczesna hodowla byd³a mlecznego oparta o genomowanie zwierz±t oraz wykonywanie embriotransferu.

Zarz±d Spó³ki

931-646-3526Struktura Spó³ki

504-481-8700

Og³oszenie:

tumble cart

Wiêcej informacji na:
narodowawystawarolnicza.pl

Jeste¶my cz³onkiem:

Ekomuzeum Doliny Karpia Logo

Nasza strona u¿ywa pliki cookies. Wiêcej inforrmacji w  polityce prywatno¶ci  

Rozumiem